DYTKO SZKOŁA   DYTKO SPORT   PAWEL DYTKO  

   Wiosenne PROMOCJE!

Zapraszamy do naszego nowego, większego serwisu, który od wiosny tego roku, został przeniesiony z drugiej strony budynku. W wiosennych promocjach mamy oleje, opony, konserwacje podwozi, okresowe przeglądy a do każdej usługi powyżej 50 zł MYJNIA GRATIS..!!! Zapraszamy

Więcej »    

Wspólna akcja z Radiem Nysa!

Do końca czerwca można wziąć udział w konkursie prowadzonym na antenie Radia Nysa i wygrać jeden z 10 bezpłatnych talonów o wartości 99 zł na kompleksowy przegląd auta przed wakacyjną podróżą...Zapraszamy do udziału!

Więcej »    


Podstrony: 1  2  3  4  5  6  

Podając swój adres e-mail, będziesz informowany o nowych ofertach.

   

 PowiększenieRegulamin wynajmu samochodów przez Dytko Rent Nysa
Wypożyczalnia samochodów » Regulamin


Funkcjonowanie wypożyczalni samochodów z dniem 01-01-2011 r. zostaje zawieszone do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.


1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu samochodów zawieranych przez Dytko Rent w ramach Wypożyczalni Samochodów.

2. W razie sprzeczności niniejszego Regulaminu z Umową, strony związane są umową.

3. Najemcą samochodu może zostać osoba, która ukończyła 25 lat, posiada ważny dowód osobisty/paszport oraz od co najmniej roku posiada ważne prawo jazdy.

4. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać do wglądu:

a. ważny dowód osobisty lub ważny paszport;

b. ważne prawo jazdy.

5. Ustala się limit przejechanych kilometrów w wysokości 90km/godzinę lub 250km/dobę, po przekroczeniu 0,20gr za 1km.

6. Samochód posiada aktualne ubezpieczenie OC, AC, NW.

7. Samochód może być kierowany tylko przez osobę wymienioną w umowie najmu lub przez osobę upoważnioną. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez zgody Wynajmującego. Samochód, nie może także zostać oddany przez Wynajmującego osobie nie wymienionej w umowie najmu jako użytkownik.

8. Wyjazd wypożyczonym samochodem poza granice RP wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. Wyjazd poza granice Unii Europejskiej jest niemożliwy.

9. W szczególności zabrania się:

a. wykorzystywania wynajętego samochodu w wyścigach, rajdach, treningach oraz zawodach sportowych;

b. holowania innych pojazdów;

c. przekraczania dopuszczalnej ładowności;

d. palenia tytoniu w samochodzie;

e. mycia samochodów na myjniach automatycznych;

f. prowadzenia samochodów pod wpływem alkoholu, leków, narkotyków lub innych substancji mogących ograniczać świadomość oraz upośledzać reakcje;

g. łamania przepisów ruchu drogowego, celnego i innych.

10. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki zawartej w Cenniku obowiązującej w dniu wypożyczenia. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, w przypadku, gdy przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem samochodu przed zmianą stawek.

11. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości 500 PLN jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z Wynajmującym. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od sytuacji ujętych w Cenniku.

12. Pożyczający zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z pełnym zbiornikiem paliwa. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki z aktualnego cennika sąsiadującej Stacji Paliw TANK.

13. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie do 60 minut nie skutkuje dodatkowymi kosztami.

14. Chęci przedłużenia okresu wypożyczenia samochodu należy zgłosić przynajmniej 12 godzin przed terminem zwrotu samochodu. Jeżeli przedłużenie umowy przekracza 24 godziny, konieczne jest zastosowanie pisemnej formy powiadomienia. W przypadku nie zwrócenia samochodu przez Najemcę w umówionym terminie i nie powiadomienia Wynajmującego o przedłużeniu wypożyczenia zgodnie umową, Wynajmujący ma prawo naliczyć karę umową w wysokości trzykrotnej wartości czynszu za okres, w jakim samochód był użytkowany, bez pisemnej zgody Wynajmującego oraz zawiadomić organa ścigania o kradzieży samochodu.

15. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód.

16. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu od Najemcy oraz do obciążenia go kwotą 600 PLN za każdy odebrany samochód oraz pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

17. W przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionym przez Najemcę zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.

18. W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli strata poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

19. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, Wynajmujący nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.

20. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do:

a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC, egzemplarz umowy najmu);

b. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych);

c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych).

21. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia dokumentów, kluczy do samochodu lub innych wymienionych w Cenniku załączonym do regulaminu, zostanie naliczona opłata.

22. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. W razie awarii samochodu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (tel. +48 77/ 40 90 290 wew.37, +48 77/ 40 90 158, lub +48 601 478 666) oraz postępować zgodnie z jego wskazówkami.

23. W przypadku włamania, kradzieży, wypadku lub uszkodzenia samochodu Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić/wezwać policję na miejsce zdarzenia i zażądać sporządzenia stosownego protokołu. W każdej z ww. sytuacji Najemca musi natychmiast zgłosić Wynajmującemu zaistniały fakt (tel. +48 77/ 40 90 290 wew.37, +48 77/ 40 90 158, lub +48 601 478 666). Najemca w żadnym wypadku nie jest upoważniony do akceptacji roszczeń osób trzecich.

24. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Najemcy nie przysługują inne roszczenia w stosunku do Wynajmującego w przypadku awarii.

25. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem szkód:

a) spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Najemcy,

b) powstałych podczas kierowania pojazdem przez Najemcę:

– w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających

– bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,

c) gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

d) powstałych podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa

e) powstałych w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu,

f) powstałych w skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy:

– kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu,

– po opuszczeniu pojazdu Najemca nie dokonał:

• zabezpieczenia z należytą starannością poza pojazdem dokumentów pojazdu lub kluczyków służących do otwarcia/uruchomienia pojazdu,

• zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia autoalarmu .

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania jeżeli spełnienie tych warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia (rozboju).

g) powstałych wskutek przywłaszczenia wypożyczonego pojazdu,,

h) powstałych w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody,

i) uszkodzenia tapicerki samochodu,

j) o wartości niższej niż 250 PLN, udział własny Najemcy w szkodzie przekraczającej tę kwotę wynosi 250 PLN,

k) uszkodzenia opon w tym zapasowej.

26. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

27. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

28. Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

Opłaty nie zawierają 22% podatku VAT.
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

 Code and design by new4mat.com Administracja